About

IMG_20160215_201650SAWASDEE KAA,

I am Lookchan, nice to meet you.

การพูดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนั้นเป็นคำที่เสี่ยง และเป็นคำที่ไม่สมบูรณ์ ความจริงนั้นถ้าไม่มีการฝึก หรือไม่มีการเรียนรู้แล้ว มนุษย์หาประเสริฐไม่ อาจจะแย่ยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นด้วย
ป. อ. ปยุตฺโต

 

Advertisements